Obchodní společnosti STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o., IČ 044 48 618,se sídlem Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35860,

pro prodej vstupenek prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adresewww.stezkakrkonose.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti STEZKAKORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o., IČ 044 48 618, se sídlem Krkonošská 350,542 25 Janské Lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HradciKrálové, oddíl C, vložka 35860 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva apovinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovýobchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stezkakrkonose.cz, a toprostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem kupní smlouvy jsou vstupenky na Stezku korunami stromů Krkonoše, která je provozována prodávajícím.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanoveníodchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednánív kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovenímnejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího zněníobchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání vstupenek (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání vstupenek též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání vstupenek je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání vstupenek jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Nabídka prodeje vstupenek umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto vstupenek. Ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách včetně uvedení cen jednotlivých vstupenek. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

3.3. Kupní smlouvu je oprávněn uzavřít kupující, který je starší 16 let nebo fyzická osoba, která zastupuje právnickou osobu při nákupu vstupenek.

3.4. V případě, že cena konkrétní vstupenky je vázána na splnění určitých podmínek (např. sleva pro děti, sleva pro osoby starší 65 let), je osoba, která tuto vstupenku využije, povinna prokázat splnění uvedených podmínek na výzvu pověřené osoby prodávajícího.

3.5. Dodání vstupenky bude provedeno jejím zasláním na e-mail, který kupující uvede v objednávce. Kupující je povinen si elektronicky dodanou vstupenku na své náklady vytisknout tak, aby byla strojově čitelná při jejím uplatnění v areálu Stezky korunami stromů Krkonoše.

3.6. Pro objednání vstupenky vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané vstupence (objednávanou vstupenku „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • jméno, příjmení;
 • adresa;
 • e-mail;
 • věk.

3.7. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství vstupenek, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu, a to na e- mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) opakovaně od ní bezdůvodně odstoupily nebo v případě, že je u vstupenky uvedená chybná cena.

3.12. Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje dodržovat platný návštěvní řád Stezky korunami stromů Krkonoše, který je dostupný na webové stránce http://www.stezkakrkonose.cz/pdf/visitor-rules-cs_CZ.pdf.

3.13. Zakoupenou vstupenku online lze využít k jednorázovému vstupu na Stezku korunami stromů Krkonoše, a to po dobu platnosti vstupenky, která činí dva měsíce ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující není oprávněn s výjimkou postupu dle čl. 6.4. požadovat po uzavření smlouvy vrácení kupní ceny oproti vrácení zakoupené vstupenky. Služby, které kupující na základě vstupenky nevyužil v době platnosti vstupenky, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet cenu vstupenky ani její poměrnou část.

3.14. Prodávající není rovněž povinen vracet kupní cenu vstupenky ani její poměrnou část v případech, kdy dojde k mimořádnému krátkodobému uzavření Stezky korunami stromů Krkonoše.

4. Cena vstupenek a platební podmínky

4.1. Cenu vstupenek dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány, na kterou je implementován odkaz přímo ve webovém rozhraní obchodu.

4.2. Případné slevy z ceny vstupenky poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vstupenek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Dodání vstupenek

5.1. Vstupenky budou bez jakýchkoliv dalších nákladů na dodání zaslány prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl při objednávce, bez zbytečného odkladu po provedení platby kupujícím prostřednictvím platební brány.

5.2. Kupující je povinen ihned po doručení vstupenek na svou e-mailovou adresu tyto řádně zkontrolovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem

6.1. Tento článek se aplikuje pouze tehdy, je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Na případy, kdy kupující využije vstupenku ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, se hledí tak, že kupující výslovně požádal prodávajícího, aby tento plnil své povinnosti. Kupující – spotřebitel proto v souvislosti s tím bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy na vstupenky sloužící k následnému uplatnění služby v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty.

6.3. Kupující – spotřebitel dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Toto ustanovení se vztahuje na případy, kdy vstupenky slouží k uplatnění služeb jen v konkrétním termínu (např. speciální akce pořádané na Stezce korunami stromů Krkonoše).

6.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. a 6.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od smlouvy odstoupit , a to do 14 dnů ode dne doručení e-mailu s elektronickou vstupenkou. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.5. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí myší na spojení „vzorového formuláře“ v první větě tohoto odstavce.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.4. se kupní smlouva od počátku ruší. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k povaze vstupenek nebude kupující při odstoupení od smlouvy vstupenky prodávajícímu jakkoliv vracet. Prodávající v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy provede zneplatnění vstupenek v elektronickém systému; takto zneplatněnou vstupenku nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jejího uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude prodávajícím přijata. V případě, že by i přes uvedené ujednání o nevracení vstupenek při učiněném odstoupení kupující vrátil prodávajícímu vstupenky, nese kupující náklady spojené s navrácením vstupenek prodávajícímu.

6.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.4. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6.8. Obdržel-li kupující – spotřebitel od prodávajícího v souvislosti s uzavřením smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a kupující ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit, je-li to možné. Jinak uhradí prodávajícímu náhradu škody popř. vydá bezdůvodné obohacení. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst oproti povinnosti vrátit kupní cenu.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla či prostřednictvím e-mailu.

7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.5. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu vstupenky, její odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na podkladě vstupenky dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny s výjimkou, kdy nastane skutečnost dle čl. 6.4.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupenkám zaplacením celé kupní ceny vstupenek. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Na základě uzavřené kupní smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů kupujících, kteří jsou fyzickými osobami (dále také jako „Osobní údaje“).

9.2. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely plnění smlouvy a v případě, že k tomu kupující udělil souhlas, tak i pro marketingové účely.

9.3. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce http://www.stezkakrkonose.cz/gdpr.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí

být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji vstupenek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o., Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně, adresa elektronické pošty info@stezkakrkonose.cz, telefon +420 499 110 019.

STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o.

Přejít hlavní stránku

ZŮSTAŇTE S NÁMI...